01.12.2011 // Dr. Stephan Bausch, D.U. // Publications // Capital Markets, Banking & Finance

Annotations on BGH, Judgment dated 27 September 2011 - XI ZR 178/10 (disclosure obligations in recommending Lehman certificates)

Publication
Content

in: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011, 765 et seq.

Author