23.06.2020 // Christian Kuß, LL.M. // Samira Altdorf // Dr. Sebastian Felix Janka, LL.M. (Stellenbosch) // Veröffentlichungen // Kartellrecht

Kartellrecht/Datenschutzrecht:Facebook./.BKartA: "BGH confirmed in summary proceedings that the extensive collection and use of data by Facebook across multiple services could constitute an abuse of a dominant market position"